سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش اردیبهشت ماه 1397 / ساعت 19:54:22

تماس با سازمان

تماس با سازمان


شماره تلفنهای مستقیم و داخلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

نام واحد

مسئولین واحد

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

مدیرعامل

زرگرانی

32425500

32425500

201

دفتر مدیرعامل

عباسی

202

معاونت اداری - مالی

ابراهیمی

32480064

203

مدیر فنی - عملیات

قره قاشی

32480063

204

امور اداری

شمسی

---

---

205

امور مالی

ساورعلیا

206

روابط عمومی

حسینی

---

207

آمـوزش

غلامی

---

208

پیشگیـری

مطهری

---

209

دبیرخانه و بایگانی

کردی نوده

---

210

حسابداری

آذین فر

---

211

ورزش

لیاقی

---

212

انبار

خانعلی

---

213

کارپردازی

پسرکلی

---

214

موتوری

تخت مشکی

---

215

عمران

حسینی سریش

---

216

آبدارخانه

نیک روش

---

217

درآمد

سلمانی

---

218

آتش نشان داوطلب

نودهی

---

---

مسئول ایستگاه 5

سدنی

---

224

مرکز تلفن (سانترال)

---

32480026

32480027

32480028

222

مرکز پیام و ایستگاه 5

---

32480024

225

فاکس سازمان

---

32480025

32433477

---